Proba entradas extraescolares


Nas actividades que se participe en competicións deportivas, será obrigatorio o uso do chándal oficial do colexio para que TODOS VAIAMOS IGUAIS como os demais colexios.

Incrementouse UN EURO por actividade para facer fronte o pago dunha persoa que fará a función de vixilancia e control das actividades.

Este curso as actividade serán aboadas cada mes, directamente o profesor/a que a imparta.

A ANPA só fará un único cobro en concepto de matrícula en actividades, que inclúe o seguro de accidentes do alumno/a.

Cobrarase íntegro no momento da inscrición, independentemente da fecha de alta na actividade e non se devolverá no caso de baixa na mesma.

Será de 50€ para os NON SOCIOS, mentres que os SOCIOS terán un desconto do 80%, debendo aboar 10€.

Solo se cobrará unha matrícula por alumno/a, independentemente do número de actividade nas que se inscriba.

IMPORTANTE CUMPRIMENTAR A FICHA CORRECTAMENTE E INDICAR A DIRECCIÓN DE EMAIL PARA NOTIFICACIÓNS.

NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. CURSO 2017 / 2017

  1. Todas as actividades comezarán a partir do 16 de outubro, polo que o custo desta mensualidade redúcese a metade. Finalizaremos as actividades o día 31 de maio.
  2. A pre-incrición formalizarase exclusivamente de maneira persoal no local da ANPA, o día 3 de outubro de 16:30 a 18:00 ou a través da páxina web www.anpaanexa.es (o rexistro non estará operativo ata esa hora). Será por rigoroso orde de rexistro, pois o nº de prazas é limitado. Terán preferencia os socios da ANPA.
  3. Será preciso entregar cuberto e firmado o modelo de pre-inscrición que axuntamos.
  4. Unha vez revisadas tódalas pre-inscicións, avisaremos de si hai algunha actividade que non se poida realizar por non cubrir os requisitos (nº mínimo de alumnos disposto por monitor/a). Aparecerá no taboleiro de anuncios en breve e na páxina web. Os pre-inscritos serán notificado por email.
  5. A matrícula das actividades poderedes facela directamente no local no momento da inscrición ou ben no nº de conta(de ABANCA) antes do día 11 de outubro. Farase unha matrícula por neno/a, independentemente das actividades as que se inscriba. IBAN: ES62 2080 0162 3930 4001 1915
  6. Cando un alumno/a curse baixa na actividade, rogase que nolo notifiquen por escrito. Deste modo poderemos xestionar eficientemente os listados e dar parte o monitor. Non se devolverá en ningún caso o importe da matrícula.
  7. Así mesmo, si algún alumno/a desexa inscribirse nunha actividade o longo do curso, deberá facelo a través da ANPA, coa correspondente inscrición e abono da matrícula completa; en caso contrario, non quedará cuberto polo seguro de accedente e calquera eventualidade quedará baixo a responsabilidade dos seus país ou titores.